အပတ်စဉ်(၄) မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း