၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းအသီးသီးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာမေဂျာအလိုက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ

- နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းအသီးသီးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာမေဂျာအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။

- မေဂျာပြောင်းရွှေ့လိုသူများအနေဖြင့် ပြောင်းရွှေ့လိုသောမေဂျာ၏ နောက်ဆုံးရမှတ် ပြည့်မီပါက ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကျောင်းသားရေးရာဌာန၌ ပြောင်းရွှေ့ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။