ရာသီေပၚတုပ္ေကြးကာကြယ္ေရးအတြက္ ဂ်င္းျပဳတ္ရည္၊ ပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ Mask မ်ားေဝငွ

ရာသီေပၚတုပ္ေကြးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တကၠသိုလ္တြင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဂ်င္းျပဳတ္ရည္ တိုက္ေကြၽးျခင္း၊ ပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွျခင္း၊ Mask မ်ား ေဝငွျခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ယေန႔မွစတင္၍ ၃ ရက္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)