တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများစာရင်း ( ၂၀၁၈ အောင် ) နောက်ဆက်တွဲစာရင်း

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများစာရင်း ( ၂၀၁၈ အောင် ) နောက်ဆက်တွဲစာရင်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။