(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင်နှစ်အတွက် PrE Major ၏ ဘာသာရပ်အမည်နှင့် Code များ

FIRST YEAR B.E.(PrE)
Sr. No.
Code.
Courses
1 MA 11011 Myanmar
2 E 11011 English
3 EM 11011 Engineering Mathematics
4 EPh 11011 Engineering Physics
5 ECh 11011 Engineering Chemistry
6 ISCE 11012 Introduction to Computer System
7 PrE 11011 Basic Engineering Drawing
8 PrE 11021 Workshop Technology
 
SECOND YEAR B.E.(PrE)
Sr.
Course No.
Course Title
1 E 21011 English
2 EM 21011 Engineering Mathematics
3 PrE 21011 Machine Drawing
4 PrE 21021 Fundamentals of Modern Manufacturing
5 PrE 21051 Engineering Mechanics
6 PrE 21052 Analog & Digital Electronic Circuits
7 PrE 21012 Principles of Electrical Engineering
8 PrE 21021 Workshop Technology
  PrE 22039 Project (Second Semester)
 
THIRD YEAR B.E.(PrE)
Sr.
Course No.
Course Title
1 E 31011 English
2 EM 31011 Engineering Mathematics
3 PrE 31041 Strength of Material
4 PrE 31051 Theory of Machines
5 PrE 31021 CNC Machining Technology I
6 PrE 31012 Electrical Machines
7 PrE 31042 Data Communication & Sensor Technology
8 AME 31013 Introduction to Material Science and Foundary Technology
  PrE 32019 Induatrial Training (Second Semester)
  PrE 32039 Project (Second Semester)
FOURTH YEAR B.E.(PrE)
Sr.
Course No.
Course Title
1 E 41011 English
2 EM 41011 Engineering Mathematics
3 PrE 41021 CNC Machining Technology II
4 PrE 41051 Mechanine Design
5 PrE 41022 Pneumatic & Hydraulics
6 PrE 41052 Microcontroller Programming Technology
7 PrE 41012 Industrial Motor Drives
8 PrE 41031 Fundamental of Thermodynamics and Fluid Mechanics
  PrE 42019 Industrial Training (Second Semester)
  PrE 42039 Project (Second Semester)
     
FIFTH YEAR B.E.(PrE)
Sr.
Course No.
Course Title
1 E 51011 English
2 PrE 51011 Geometric Dimensioning & Tolerancing
3 PrE 51032 Robotics Analysis and Control
4 PrE 51052 PLC
5 PrE 51012 Industrial Electronics
6 PrE 51051 Vibration and Control
7 PrE 51062 Programing MATLAB
8 PrE 51061 Industrial Management
  PrE 52019 Industrial Training (Second Semester)
  PrE 52039 Project (Second Semester)
SIXTH YEAR B.E.(PrE)
Sr.
Course No.
Course Title
1 PrE 61061 Quality Control
2 PrE 61021 Non-Traditional Machining Technology
3 PrE 61042 Modern Control Engineering
4 PrE 61051 Huminity and Social Science
Second SEMESTER
Sr.
Course No.
Course Title
  PrE 62029 Intenship Training
  PrE 62049 Graduation Thesis

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)